Podmioty obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Aktem prawnym określającym podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych jest Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późniejszymi zmianami. W artykule 2 wskazano podstawowy wymóg stosowania ustawy jakim jest lokalizacji siedziby lub miejsce sprawowania zarządu, wskazując na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmioty gospodarcze obowiązane do prowadzenia księgi rachunkowej, bez względu na limit przychodów, to spółki handlowe definiowane w Kodeksie spółek handlowych, czyli:

1. spółki kapitałowe zawiązane w formie spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną osobowością,

2. spółki osobowe takie jak: spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne.

Drugą grupą podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych to inne osoby prawne, do których zaliczają się stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe itp.

Trzecią grupą są państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe fundusze celowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Kolejną grupą podmiotów stanowią zobowiązanych do prowadzania ksiąg rachunkowych to jednostki organizacyjne działające na podstawie ustawy Prawo bankowe, regulacji obrotu papierami wartościowymi, oraz przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy również osób zagranicznych i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Ustawa o rachunkowości rozszerza zakres podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Decyduje o tym limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych osiągnięty za poprzedni rok obrotowy, co najmniej w równowartości wyrażonej w walucie polskiej 1.200.000 euro. Osiągnięcie limitu włączaj osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne, spółki partnerskie i spółdzielnie socjalne mające siedzibę na terytorium RP.

Ustawa zezwala również na fakultatywne stosowanie przepisów ustawy o rachunkowości przez wymienione podmioty nawet wtedy, gdy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy były niższe niż równowartość 1.200.000 euro wyrażonej w walucie polskiej.

17.12.2022 | SYNERGIA | Kategoria: ksiegowość ngo stowarzyszenia fundacje trzeci sektor kluby sportowe