Księgi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wykonywane jest na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.
Zakres usługi obejmuje:
- pomoc w opracowaniu zasad polityki rachunkowości,
- opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont,
- dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
- ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
- ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
- sporządzanie deklaracji podatkowych,
- sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości
- sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP,
- sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
- sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
- przygotowanie przelewów z tytułu należności publicznoprawnych (ZUS, US),
- monitoring należności i zobowiązań.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych i stosowania zasad rachunkowości zobowiązane są m.in:
1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji), a także inne osób prawnych,
2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.