Blog

Naszym zdaniem

Rachunkowość czy to tylko biurokratyczny obowiązek

| SYNERGIA

Rachunkowość jest systemem informacyjnym obrazującym działalność gospodarczą. Definiowana jako całościowy i zwarty system ciągłego oraz systematycznego grodzenia i przetwarzania danych, oraz prezentacji informacji ekonomiczno-finansowych.

Więcej

Podmioty obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych

| SYNERGIA

Podmioty obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Więcej

Wybór wariantu rachunku zysków i strat

| SYNERGIA

Wybór sposobu ewidencji kosztów i sporządzania rachunku zysków i strat w podmiotach gospodarczych

Więcej