Księgi podatkowe

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu obejmuje:
- dokonywanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu,
- dokonywanie zapisów w ewidencji wyposażenia,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,
- sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych,
- ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
- prowadzenie ewidencji VAT,
- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
- przygotowanie przelewów na poszczególne podatki.

Dla kogo
Księga przychodów i rozchodów jest przeznaczona dla małych firm lub jednoosobowych działalności gospodarczych, jeżeli zostały spełnione następujące warunki:
1. przychody ze sprzedaży za poprzedni rok były niższe niż równowartość 2 mln euro,
2. podatnicy są opodatkowani na zasadach ogólnych (12% i 32%) lub liniowo (19%).
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest przeznaczony dla podatników, których działalność nie jest ustawowo wyłączona na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą powyższą formę opodatkowania, oraz w przypadku gdy działalność prowadzili w poprzednim roku osobiście lub w formie spółki cywilnej, nie przekroczenia limitu w równowartości 2 mln euro sumy przychodów.