Blog

Nasz punkt widzenia

Obowiązki księgowe stowarzyszeń i fundacji

SYNERGIA ⏰

Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub stowarzyszenia zwykłe, zgłoszone na piśmie właściwemu organowi nadzorującemu, oraz fundacje są obowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Obowiązki określa ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada… Więcej →

Wybór wariantu rachunku zysków i strat

SYNERGIA ⏰

Rachunek zysków i strat jest zestawieniem przychodów i kosztów na poszczególnych działalnościach podmiotu, w efekcie końcowym określający ogólny wynik finansowy. W rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Więcej →

Rachunkowość czy to tylko biurokratyczny obowiązek

SYNERGIA ⏰

Sposobem poznania efektów przedsięwzięcia jest zapisanie zdarzeń gospodarczych w spójnym i logicznym systemie, wg określonych reguł i zastosowaniem miernika pieniężnego. Zgromadzone i uporządkowane dane pozwalają ocenę efektów działalności gospodarczej i dostarczają informacji do przyszłych decyzji. Systemem informacyjnym obrazującym… Więcej →

Podmioty obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych

SYNERGIA ⏰

Aktem prawnym określającym podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych jest Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późniejszymi zmianami. W artykule 2 wskazano podstawowy wymóg stosowania ustawy jakim jest lokalizacji siedziby lub miejsce sprawowania zarządu, wskazując na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty… Więcej →

Księgowość dla NGO, czy NGO dla księgowości

SYNERGIA ⏰

Coraz większa liczba stowarzyszeń dostrzega konieczność prowadzenia rachunkowości nie tylko z powodu ustawowego obowiązku, ale jako ważny element służący do osiągania statutowych celów. Dobrze zbudowany system rachunkowości powinien spełniać indywidualne potrzeby jednostki. Podstawowym elementem zbudowania systemu księgowego jest… Więcej →