Rachunkowość czy to tylko biurokratyczny obowiązek

Rachunkowość jest systemem informacyjnym obrazującym działalność gospodarczą. Definiowana jako całościowy i zwarty system ciągłego oraz systematycznego grodzenia i przetwarzania danych, oraz prezentacji informacji ekonomiczno-finansowych.

Sposobem poznania efektów przedsięwzięcia jest zapisanie zdarzeń gospodarczych w spójnym i logicznym systemie, wg określonych reguł i zastosowaniem miernika pieniężnego. Zgromadzone i uporządkowane dane pozwalają ocenę efektów działalności gospodarczej i dostarczają informacji do przyszłych decyzji. Systemem informacyjnym obrazującym działalność gospodarczą jest rachunkowość, która jest definiowana jako całościowy i zwarty system ciągłego oraz systematycznego grodzenia i przetwarzania danych, oraz prezentacji informacji ekonomiczno-finansowych. Rachunkowość jest systemem uregulowanym, a odbiorcy znający zasady mogą zrozumieć przekazywaną informację. Odbiorcami informacji o podmiocie są inwestorzy, sprzedający i nabywcy, giełda, rynek, kredytobiorcy, zarządzający, pracownicy – każdy w zakresie swoich przysługujących praw i potrzeb. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie wewnętrzne oraz zewnętrzne komunikują się poprzez język biznesu, jakim jest rachunkowość. Zasady rachunkowości są sformalizowane i określają sposób ewidencji majątku i kapitału, sprzedaży, policzenia kosztów, wyliczenia zysku. Rachunkowość umożliwia ocenę działalności przez pryzmat tego co się już wydarzyło i umożliwia spojrzenie w przyszłość podmiotu. Wyróżnia się 3 rodzaje rachunkowości: rachunkowość finansową, rachunkowość zarządczą i rachunkowość podatkową.

Celem rachunkowości finansowej jest ewidencja zdarzeń powstających w trakcie działalności gospodarczej. Na podstawie zapisów księgowych sporządzane jest sprawozdanie finansowe obrazujące sytuację majątkową oraz wynik finansowy. Rachunkowość finansowa jest uregulowana ustawą o rachunkowości.

Rachunkowość zarządcza jest systemem gromadzenia, przetwarzania i prezentacji informacji finansowych i nie finansowych w celu wspomagania zarządzających organizacją w procesie decyzji operacyjnych i strategicznych. To jedyny system który nie jest regulowany ustawami. Formę określają odbiory, czyli menedżerowie.

Rachunkowość podatkowa jak głosi jej nazwa zajmuje się podatkami. Różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawami podatkowymi zrodziły podsystem rachunkowości który w oparciu o uregulowania prawa podatkowego zajmuje się ustalaniem przychodów, kosztów podatkowych, wyniku podatkowego, rejestracji na potrzeby podatku od towarów i usług VAT oraz sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych.

17.12.2022 | SYNERGIA | Kategoria: ngo ksiegowość stowarzyszenia fundacje trzeci sektor