Blog

Nasz punkt widzenia

Pytanie o wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej, zadaje sobie każdy z chwilą pojawienia się i konkretyzacji pomysłu zarabiania pieniędzy poprzez działalność gospodarczą.

Działalność gospodarcza definiowana jest jako zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. (cyt. źródło: art 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Wybór formy działalności zależy od celu do którego dążymy, rozmiaru działalności na określonym rynku, spodziewanych przychodów i kosztów działalności, kapitału jaki należy zainwestować w celu uzyskania zakładanego zysku, dostępu do finansowania zewnętrznego oraz akceptacji ryzyka i odpowiedzialność.
Forma działalności ma być tylko narzędziem do realizacji celu, więc musi to być rozwiązanie proste w zarządzaniu, posiadające dogodną formą opodatkowania.

Działalność gospodarczą można prowadzić w formie indywidualnej działalności gospodarczej, spółek osobowych lub spółek kapitałowy.
Do spółek osobowych zalicza się: spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. Spółki kapitałowe dzielą się na spółki z o.o. i spółka akcyjna.

Najprostszą forma prowadzanie działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to inaczej osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą. Określenie to także odnosi się do przedsiębiorstwa, którego właścicielem jest osoba fizyczna. Status takiej działalności uzyskuje się poprzez wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Warto pamiętać, że do prowadzenia niektórych rodzajów działalności niezbędne jest także uzyskanie zezwoleń bądź licencji oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień i kwalifikacji.
Koszty założenia działalności są zerowe i nie ma prawnego wymogu posiadania kapitału. Odpowiedzialność w tej formie jest nieograniczona. Przedsiębiorca za wszystkie zobowiązania finansowe swojej działalności, czyli wobec innych podmiotów i zobowiązania publiczno - prawne odpowiada całym swoim majątkiem.
Formy opodatkowania:

  • opodatkowanie na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • opodatkowanie według jednolitej 19% stawki podatku,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa.

Drugą popularną formą prowadzenia działalności jest spółka cywilna.

Spółka cywilna powstaje w wyniku zawiązana umowy spółki przez wspólników, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze. Spółka cywilna nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa, podmiotami prawa są natomiast wspólnicy. W związku z tym, wszelkie zobowiązania oraz nabywane dobra należą do wspólnego majątku wspólników. Celem spółki jest osiągnięcie wspólnego celu gospodarczego.
Rejestracja spółki cywilnej przebiega następująco. Rejestracji podlegają jedynie wspólnicy spółki będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Do rejestracji spółki cywilnej nie ma prawnego wymogu posiadania kapitału. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie spółki cywilnej do GUS w celu uzyskania nr REGON, a następnie zgłoszenie identyfikacyjne w urzędzie skarbowym w celu uzyskania NIP dla nowo powstałej spółki.
Zakres odpowiedzialności za zobowiązania finansowe jest nieograniczony i wierzyciel może sięgnąć do majątku osobistego wspólników. Wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania finansowe.
Opodatkowanie: z tytułu podatków dochodowych wspólnicy spółki rozliczają się indywidualnie. Dostępne formy opodatkowania wspólników spółki cywilnej to opodatkowanie dochodu na zasadach według skali podatkowej, opodatkowanie liniowe lub w formach zryczałtowanych.

W następnym artykule napiszemy o spółkach osobowych tworzonych na podstawie kodeksu handlowego.