Blog

Nasz punkt widzenia

Od 2017 nie zaliczysz w koszty podatkowe wydatków powyżej 15.000 zł opłaconych gotówką

Z dniem 1 stycznia 2017 r. obniżony został limit wartości transakcji gotówkowych zawieranych między przedsiębiorcami i wprowadzono wyłączenie możliwości zaliczenia w koszty podatkowe transakcji handlowych rozlicznych gotówką. Zmiany dotyczą podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych.
Zmiana do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w art. 22 wprowadziła obniżenie limitu dokonywanych lub przyjmowanych płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą z kwoty z kwoty 15 000 EUR do 15 000 zł. Z treści obowiązującego przepisu wynika, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł. Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm. wprowadzono wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, która został opłacona poprzez transakcję gotówkową przekraczającą limit 15.000 zł.
Zakaz zaliczania do kosztów podatkowych dotyczy również nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, a więc zaliczenia w koszty podatkowe amortyzacji. Dokonania płatności po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej oraz po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.
Regulacja wymusi zmiany w sposobie rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami oraz podmiotami i zwiększy liczbę transakcji rozliczanych za pośrednictwem rachunków płatniczych tj. rachunku bankowego oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 780 z 2016 r).