Blog

Nasz punkt widzenia

Od 1 lipca 2016 roku wszedł w życie obowiązek raportowania przez podatników jednolitego pliku kontrolnego. Obowiązek został uregulowany w art. 193a. ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 poz. 1649). Obowiązek dotyczy podmiotów prowadzących działalność oraz podmiotów nie mających statusu przedsiębiorcy w znaczeniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.)


Zakres danych w jednolitym pliku kontrolnym
Przekazanie danych odbywać się będzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.
Ministerstwo finansów opublikowało zestaw 7 struktur obejmująch najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Składają się na to następujące dane:
Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR
Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB
Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG
Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA
Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP
Zakres danych będzie przekazywany w dwojaki sposób: na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej oraz bez wezwania, comiesięcznie w zakresie danych ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT).


Terminy wejścia przepisów dla podmiotów
Zakres danych i termin przekazywania plików zależy od wielkości podmiotu, które określane są na podstawie ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.). Wydzielono następujące grupy podmiotów: mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni i duży przedsiębiorca. Kwalifikacja do danej grupy opiera się na danych ilości zatrudnionych pracowników, wielkości obrotów i sumy aktywów z okresu 2 lat.
Terminy wejścia nowych obowiązków są następujące:
1. przekazywanie na żądanie organu podatkowego danych w postaci elektronicznej na potrzeby przeprowadzanej kontroli skarbowej zestawu wymaganych plików JPK obowiązuje za okresy:
- od 1 lipca 2016r. – duże przedsiębiorstwa,
- od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
2. przekazywanie comiesięczne ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) nastąpi w następujących za okres od:
- 1 lipca 2016 roku - duże przedsiębiorstwa,
- 1 stycznia 2017 roku - małe i średnie przedsiębiorstwa,
- 1 stycznia 2018 roku - mikroprzedsiębiorstwa.
w terminie składania deklaracji VAT, tj do 25 dnia miesiąca po każdym kolejnym miesiącu.


Ważne ustawy:
ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 poz. 1649)
ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.)